นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)
นโยบายการประกันเงินคืนให้ลูกค้า ขึ้นอยู่กับสถานะของสินค้าว่าเป็นเช่นไร ดังนี้
1. กรณีที่มีการมัดจำค่าสินค้า แต่ทางโรงงานไม่สามารถจัดหาสินค้าให้ได้ตรงตามต้องการ ผู้จัดซื้อมีสิทธิยื่นขอเงินมัดจำค่าสินค้าคืนได้
2. ทั้งนี้การอนุมัติเงินคืน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจัดซื้อสินค้า โดยทางโรงงานจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตอีกครั้ง เมื่อโรงงานพิจารณาอนุญาตแล้ว ทางบริษัท จะทำการคืนเงินประกัน หรือส่วนต่างให้ภายใน 7 วัน
 
นโยบายการรับประกันคุณภาพ (Warranty Policy)
กรณีขนส่งด้วยขนส่ง Kerry Express
Kerry Express มีการรับประกันสินค้าไม่เกิน 2,000 บาท ต่อ 1 การส่ง 1 ครั้ง โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากฝ่ายเคลมสินค้าของ Kerry Express ก่อน
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions)
สินค้าอื่นๆ
ในขั้นตอนของการยืนยันที่อยู่ในการจัดส่ง กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เพราะหากมีความผิดพลาดในส่วนของที่อยู่ในการจัดส่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าขนส่งเพิ่มตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
สินค้า Ready Mixed Concrete
1. เงื่อนไขการคิดค่าขนส่ง
   1.1. ขั้นต่ำ สั่ง 3 คิวต่อเที่ยวค่ะ (ไม่มีค่าขนส่งส่วนต่าง)
   1.2. ต่ำกว่า 3 คิวต่อเที่ยว คิดค่าขนส่งส่วนต่าง 321 บาท/คิว(ราคารวมภาษีแล้ว) (ส่วนต่างไม่เต็มเที่ยวคูณ 321 บาท)
   1.3. หากระยะทางเกิน 15 กม. คิดเพิ่มกม.ละ 10.70 บาท/คิว/กม. (ราคารวมภาษีแล้ว)
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงราคาให้เท่ากับราคาซื้อขายในวันรับสินค้า หากมีการชำระเงินให้ถือเป็นเพียงเงินมัดจำ
3. ผู้ซื้อจะต้องจัดให้มี หรือการอำนวยความสะดวกหรือปรับปรุงเส้นทางในการขนส่งคอนกรีตให้อยู่ในสภาพดี ตลอดระยะเวลาที่มีการซื้อขาย และจัดส่งสินค้า
4. ผู้ซื้อจะต้องแจ้งผู้ขายให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ต้องการทำการตรวจสอบค่าความยุบตัว (slump) และเก็บตัวอย่างคอนกรีต เพื่อทดสอบกำลังอัด โดยวิธีการตรวจสอบ การเก็บตัวอย่าง และการทดสอบก้อนตัวอย่างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM หรือ BS-EN และการประเมินผลการทดสอบตามมาตรฐาน ACI หรือ BS-EN หรือ ว.ส.ท.
5. ผู้ซื้อจะต้องพร้อมรับหรือเทคอนกรีตให้เสร็จภายใน 120 นาที หลังจากที่ผลิตเสร็จ หากล่าช้าเกินกว่ากำหนด ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในกรณีคอนกรีตเสื่อมสภาพ
6. จำนวนและขนาดของคอนกรีตตามใบส่งสินค้านี้ หากไม่ถูกต้องหรือขาดตกไม่ครบจำนวน โปรดแจ้งให้ทราบภายใน 2 วัน
7. หลังจากได้รับคอนกรีตแล้วและมีปัญหาคุณภาพสินค้าให้แจ้งภายใน 1 เดือน หลังจากการเทคอนกรีตแล้ว มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าคอนกรีตที่ท่านได้รับสินค้าและการตรวจสอบคุณภาพตามใบส่งสินค้านี้ถูกต้องเรียบร้อยทุกประการ ถ้าหากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นในภายหลัง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
8. คอนกรีตผสมเสร็จจำนวนนี้ได้รับการผสมน้ำตามอัตราส่วนที่ถูกต้องแล้ว หากท่านต้องการเติมน้ำ  เพื่อให้คอนกรีตเหลว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับงานก่อสร้าง ของท่าน