วิธีการสั่งซื้อสินค้า

+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Easy Steps to request Building Materials Quotations Online

  • Select a products attribute, From dropdown menu

  • Click on Add quantity

  • Then click “Add to Quote”

  • Click on Quote Icon

  • Click View list to view your items list

  • Here you see the quote items you can delete items or add more  quantity

  • fill quote easy form by add your name phone, and address to get a shipping quote